Project 'Wij horen er ook bij'

april 2024 – geen specifieke datum

Niet alle kinderen groeien op in een ondersteunende opvoedingssituatie. Zo kan er veel spelen in de levens van kwetsbare kinderen en kinderen die opgroeien in stressvolle omstandigheden. Dat kan nadelig zijn voor de ontwikkeling van deze kinderen. Wij zagen dat de maatschappelijke afstand tussen jongeren met meer en minder kansen groter wordt. Daardoor worden sociaaleconomische gezondheidsverschillen groter. Voor kinderen uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status en kwetsbare gezinnen is het daarom extra belangrijk dat er aandacht is voor hun welbevinden. Aandachtspunten hierbij zijn eventuele (Nederlandse) taalachterstanden, mogelijke traumatische gebeurtenissen, (tijdelijk) gebroken gezinnen en de verwerking van de stress die migratie met zich meebrengt, zoals financiële zorgen en zorgen om de toekomst. De kinderen hebben soms schokkende dingen meegemaakt en daarom is het extra belangrijk dat gewerkt wordt aan veiligheid, verbinding en veerkracht. Pas nadat leerlingen zich veilig voelen zijn ze in staat om tot leren te komen. Stichting Inclusie zorgt ervoor dat minderheden in Nederland krachtig worden. Wij hervormen gemeenschappen. We hebben geconstateerd dat het in de bestaande ondersteuning voor kwetsbare gezinnen en hun gezinnen ontbreekt aan ondersteuning specifiek gericht op kinderen van 4 -15 jaar. Wij willen een totaaloplossing zijn voor de minder bedeelde binnen de samenleving en diversiteit versterken in Delfshaven. Stichting Inclusie wilt in januari 2024 hoogwaardige kwalitatieve bijles en huiswerkbegeleiding bieden aan 20 minderbedeelde basisschoolkinderen in Delfshaven. Stichting Inclusie heeft samenwerkingen met verschillende partijen in regio Rotterdam die onze visie ook delen.

Niet goed genoeg

Basisscholen hebben een belangrijke wettelijke opdracht, namelijk leerlingen opleiden op basis van 52 kerndoelen. Maar de landelijke toetsing, constateert Marjolein, gebeurt enkel op taal en rekenen. “Dat begint al in groep 3, gaat door tot eind groep 8 en is bepalend voor je schoolloopbaan.” De doorstroomtoets voor het vervolgonderwijs is geen positieve toets waaruit de talenten van een kind blijken, vindt ze. “Zo telt het bijvoorbeeld helemaal niet als leerlingen handig zijn met hun handen of sportief zijn of technisch inzicht hebben. Ik vind dat onbegrijpelijk. Kinderen die onder het gemiddelde scoren op taal en rekenen, horen jaar in jaar uit dat ze niet goed genoeg zijn en daardoor een vmbo-advies zullen krijgen. Waar overigens niets mis mee is, maar in de ogen van veel ouders wel. In mijn boek beargumenteer ik dat een vmbo-advies nimmer een positief advies is met het oog op het technisch inzicht of de groene vingers van een leerling. Een vmbo-advies is wat rest als de leerling voor taal en rekenen te laag heeft gescoord voor een havo/ vwo-advies. En stel, je bent een groep 8-leerling die uit kan stromen naar het vwo, maar je gaat liever naar het vmbo, omdat je loodgieter wilt worden. Denk je dat zoiets kan? Deze leerling zal van iedereen te horen krijgen: ‘Dat moet je niet doen, dat is zonde van je capaciteiten’.”                

Kansengelijkheid

Uit eigen ervaring weet Marjolein dat sommige achterstanden op latere leeftijd bijna niet meer in te lopen zijn. Daarom is het zo belangrijk, stelt ze, dat we zo vroeg mogelijk beginnen met het gelijktrekken van de mogelijkheden. Wat daarvoor nodig is, is meer tijd. “Gelijkere kansen door ongelijke onderwijstijd. Als sommige kinderen meer onderwijstijd nodig hebben, dan zouden ze die extra tijd moeten kunnen krijgen, op hun eigen school. Kinderen hebben nu eenmaal verschillende didactische interventies nodig om dezelfde resultaten te behalen. En meer tijd zou daarom tot het repertoire van elke school moeten horen.” Marjolein schreef haar boek Kansengelijkheid, een kwestie van tijd primair voor schoolleiders en leraren basisonderwijs. “Ik hoop dat de mensen die het lezen, inzien dat werken aan kansengelijkheid veel meer is dan kansrijk adviseren aan het eind van groep 8. Je moet er direct in groep 1 mee starten, en liefst nog eerder. Ongelijkheid grijpt immers heel diep in een mensenleven in en is onwenselijk voor onze samenleving.”

Doelstelling

Met dit project wilt Stichting Inclusie ervoor zorgen dat zoveel mogelijke minderbedeelde basisschoolleerlingen in Rotterdam hoogwaardige kwalitatieve bijles ontvangen. Iets wat hiervoor niet mogelijk was vanwege de algemeen hoge prijzen.

Hierdoor zullen de kinderen zich eindelijk gehoord voelen. Deze kinderen zullen het maximale uit hun potentie kunnen halen. Dit heeft meerdere positieve effecten. Een aantal van deze effecten zal ik hieronder formuleren.

  • Meer zelfvertrouwen op school
  • Betere resultaten op school      
  •      Hogere eindnieau op weg naar de middelbare school 
  • Plek buitenshuis waar het kind gezien wordt               

De oorzaak van de achterstand van de kinderen

Het vertrekpunt bij het ontwikkelen van de aanpak moet passen bij het ‘karakter’ van de school en de leerlingen. Als er veel vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers op school zitten betekent dit dat er  meer rekening moet worden gehouden met taal (de hele dag door!), traumatische gebeurtenissen, (tijdelijk) gebroken gezinnen, een migratieverhaal, enzovoort. De reis van de nieuwkomers in de klas is vaak nog in volle gang, want samen met hun ouders zijn ze nog bezig hun thuis te vinden. Die reis beïnvloedt de sociaalemotionele ontwikkeling van deze kinderen sterk. Dit impliceert dat er binnen een methodiek op school aandacht moet zijn voor het verwerken van de stress die migratie bij het kind en het gezin geeft, en de verwerking van de soms schokkende gebeurtenissen die kinderen meemaakten.

Contactgegevens

Steun ons

Contactgegevens

Volg ons op

Nieuwsbrief

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

© 2023 Created bij Mohamed